Hudební nauka

Výuka hudební nauky je pro tento školní rok již ukončená.

Hudební nauka je povinný předmět pro 1.- 5. ročník I. stupně náležící k hlavnímu oboru.

Přípravné studium

Přípravné studium je určeno pro děti ve věku 5 a 6 let.
Nabízíme také přípravné studium II. stupně pro tzv. starší začátečníky.

Výuka probíhá v budově ZŠ Třemošná.

V nabídce jsou dva programy Přípravné hudební výchovy (PHV):

  • dvouleté studium Písnička – pro pětileté („Písnička I“ pro pětileté začínající, „Písnička II“ pro šestileté pokračující)
  • jednoleté Muzikant – pro začínající šestileté

Jedná se o kolektivní výuku (1 vyučovací hodina 1x týdně, v malém počtu žáků) zaměřenou na všestranný rozvoj hudebnosti a přípravu na studium hry na hudební nástroj, popř. zpěvu.

Obsah učiva:

  • žáci si hravou formou osvojují elementární hudební prvky
  • rozvíjí hudební schopnosti pomocí rytmicko-pohybových her, využívají orffův instrumentář, rytmicky deklamují písničky a říkadla
  • rozumí pojmům houslový klíč, notová osnova, nota, pomlka a orientují se v základním notovém zápisu

Šestiletí žáci mohou navíc navštěvovat přípravný pěvecký sbor Kvíčalky.

Přípravné studium hry na hudební nástroj, nebo sólového zpěvu – I. stupeň
Je určeno zpravidla pro šestileté žáky, výuka probíhá 0,5 vyučovací hodiny 1x týdně (nástup možný od druhého pololetí).

Přípravné studium – II. stupeň.
Studijní zaměření nabízejí také přípravné studium pro žáky, kteří neabsolvovali I. stupeň a s ohledem na věk jsou zařazeni do II. stupně studia – 14 let a více.
Jedná se o jednoleté studium, které je kromě základů hry na zvolený hudební nastroj, popř. sólového zpěvu zaměřené také na poskytnutí základního vzdělání v oblasti hudební nauky. Výuka hudební nauky probíhá  individuálně a formou odpovídající konkrétním potřebám žáků.

Hudební nauka

S předmětem Hudební nauka začínají žáci v 1. ročníku studia hry na nástroj/zpěvu a navštěvují ho celkem 5 let.

Výuka probíhá v budově ZŠ Třemošná.

Jedná se o kolektivní výuku (1 vyučovací hodina 1x týdně) zaměřenou na rozvoj hudebních dovedností a teoretických poznatků, které žáci potřebují při studiu v ZUŠ.

Obsah učiva:

  • žáci se učí zapsat a číst noty v houslovém a basovém klíči
  • seznamují se s rytmickými útvary, označením dynamiky, harmonií, transpozicí, hudebními formami
  • žáci tvoří durové, mollové stupnice i základní akordy a rozumí principu jejich vzniku
  • pomocí poslechových ukázek žáci získávají povědomí o charakteru hudebních epoch a poznávají přední české i světové skladatele
  • v rámci hlavního oboru pak propojují získané teoretické a praktické dovednosti

Hudební nauka je nedílnou součástí studia na ZUŠ.

vyučuje:

Jarmila Žižková

Martin Švimberský

Lenka Tegiová Kořínková

„Hudba a rytmus nacházejí cestu k nejskrytějším místům duše.“
– Platón